Domeinnaam: https://DanielEdenOfficiall.com

Informatie:

*Kvk* 71661441

*Trouwens* NL205830006B01

Bedrijfsnaam: Communicatiebureau Lets talk business partner van DanielEden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door DanielEdenOfficial. Door de website https://danieledenofficial.com (de "Website") te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord juridisch gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. De termen "u" en "Gebruiker" verwijzen naar iedereen die toegang krijgt tot de Website. Terwijl u door de website en de officiële danieleden-sites bladert, krijgt u mogelijk toegang tot andere websites waarvoor andere gebruiksvoorwaarden gelden. Wanneer u deze sites gebruikt, bent u wettelijk gebonden aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die op dergelijke sites zijn geplaatst. Als er een conflict bestaat tussen deze Algemene voorwaarden en de andere algemene voorwaarden, zijn de andere algemene voorwaarden van toepassing met betrekking tot het gebruik van dergelijke pagina's. Clevrbottle kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden geplaatst onder ‘Algemene voorwaarden’. Uw gebruik van de website nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en alle wijzigingen. Daarom dient u deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te lezen op wijzigingen.

1) GEBRUIK VAN DE WEBSITE

DanielEdenofficial verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website tegen de vergoedingen, indien van toepassing, en onder de onderstaande voorwaarden. De website en de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, gegevens, rapporten, meningen, afbeeldingen, foto's, grafische afbeeldingen, grafieken, diagrammen, animaties en video (de "inhoud"), weergegeven op de website, kunnen uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anders toegestaan ​​onder deze Algemene voorwaarden, gaat u ermee akkoord de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website niet te kopiëren, reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken of op te slaan, of om weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, inhoud naar wie dan ook verzenden, uitzenden of circuleren, of voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DanielEdenOfficial. De inhoud is het exclusieve eigendom van DanielEdenOfficial of zijn licentiegevers, en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom. Alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en andere product- en dienstnamen en logo's op de website en in de inhoud zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden beschermd door toepasselijke handelsmerk- en auteursrechtwetten. Alle handelsmerken, dienstmerken of logo's (gezamenlijk de "Merken") die op de Website worden weergegeven, kunnen geregistreerde of niet-geregistreerde merken zijn van DanielEdenOfficial of anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht om de op de website weergegeven merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DanielEdenOfficial of een derde eigenaar van dergelijke merken. Elk ongeoorloofd gebruik van de Merken of enige andere Inhoud is ten strengste verboden. Als u toestemming wilt vragen voor het gebruik van inhoud of ander Clevrbottle-materiaal, kunt u contact opnemen met Clevrbottle via de helpdesk. support@danieledenofficial.com U mag de website niet gebruiken voor onwettige doeleinden. U zult alle redelijke verzoeken van de website honoreren om de eigendomsbelangen van Clevrbottle op de website te beschermen.

2) REGISTRATIE

Als onderdeel van het registratieproces moet u een gebruikersnaam en wachtwoord selecteren en de website voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze Overeenkomst, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw toegang.

3) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U bent volledig aansprakelijk voor de activiteiten die u uitvoert in verband met uw browsen en gebruik van de website. Als u ontevreden bent over de inhoud of de website of over deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve oplossing het stoppen met het gebruik van de inhoud en de website. De website betaalt u geen enkele schadevergoeding in verband met uw browsen of gebruik van internet. Vanwege het aantal bronnen waaruit de inhoud is verkregen en de potentiële gevaren van elektronische distributie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in dergelijke inhoud voorkomen. de website. DE INHOUD EN DE WEBSITE WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE. NOCH DE WEBSITE NOCH DanielEdenOfficial GEEFT ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF ACTUEELHEID VAN OF DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE EIGEN INHOUD VAN DE WEBSITE, DE ANDERE INHOUD, NOCH ENIG MATERIAAL DAT DAT KAN TOEGANG KRIJGEN (VIA EEN DIRECTE OF INDIRECTE HYPERLINK OF ANDERSZINS) VIA DE WEBSITE. DE WEBSITE WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK EN VAN NIET-INBREUK. NOCH DE WEBSITE NOCH DanielEdenOfficial ZIJN AANSPRAKELIJK JEGENS DE GEBRUIKER OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE ONNAUWKEURIGHEID, VERTRAGING, ONDERBREKING VAN DE DIENST, FOUT OF NALATIGHEID, ONGEACHT DE OORZAAK, OF VOOR ENIGE SCHADE DIE DAARUIT VOORTVLOEIT. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE WEBSITE, DanielEdenOfficial NOCH EEN VAN HUN DERDE LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TIJDVERLOREN, GELDVERLOREN, WINSTDERVING OF GOEDE WIL, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN OF DERGELIJKE SCHADES VOORZIEN OF ONVOORZIEN ZIJN MET BETREKKING TOT ENIG GEBRUIK VAN DE WEBSITE. NOCH DE WEBSITE, NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, HETZIJ VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, ONVOORWAARDEN BUITEN HAAR CONTROLE BIJ AANSCHAF, HET SAMENSTELLEN, INTERPRETEREN, RAPPORTEREN OF LEVEREN VAN DE WEBSITE EN ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE OF ANDERSZINS. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE WEBSITE, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE BESLISSING OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT IN VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD OF DE WEBSITE. De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van software van derden op de website en heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens welke persoon of entiteit dan ook voor de juistheid of volledigheid van de uitkomsten die door dergelijke software worden gegenereerd.

4) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

U kunt via hypertext of andere computerlinks toegang krijgen tot websites die worden beheerd door andere personen dan de website. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend ter referentie en voor uw gemak aangeboden en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaren van dergelijke websites. U gaat ermee akkoord dat de website niet verantwoordelijk is voor de inhoud of werking van dergelijke websites, en dat de website geen aansprakelijkheid heeft jegens u of enige andere persoon of entiteit voor het gebruik van websites van derden. Behalve zoals hieronder beschreven, impliceert of betekent een hyperlink van deze website naar een andere website niet dat de website de inhoud van die website of de exploitant of de werking van die site onderschrijft. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de mate waarin u de inhoud mag gebruiken op andere websites waarnaar u linkt vanaf de website.

5) DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verleent DanielEdenOfficial het niet-exclusieve recht om al het materiaal dat door de Gebruiker op de website is ingevoerd (met uitzondering van materiaal van derden dat via privé-elektronische post wordt verzonden) te gebruiken in alle gedrukte of elektronische publicaties van DanielEdenOfficial ("Andere inhoud"). Gebruikers die materiaal invoeren op de website zijn verantwoordelijk voor de overige inhoud. Noch de website, noch DanielEdenOfficial heeft enige verantwoordelijkheid voor andere inhoud, inclusief de inhoud van berichten of informatie geplaatst door gebruikers of anderen, of voor de inhoud van informatie die toegankelijk is via directe of indirecte hyperlinks op de website. De website behoudt echter het recht, dat zij al dan niet naar eigen goeddunken kan uitoefenen, om andere inhoud die de website als illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast beschouwt, te bekijken, bewerken of verwijderen. U mag via de website geen materiaal invoeren of distribueren dat promotioneel van aard is, inclusief verzoeken om fondsen of zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website. De Gebruiker stemt ermee in om de website en DanielEdenOfficial te vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheden, kosten, lasten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die de website, DanielEdenOfficial , hun gelieerde ondernemingen, werknemers en geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen oplopen als gevolg van: ( i) schending door de Gebruiker van deze Overeenkomst; of (ii) materiaal dat op de website wordt ingevoerd met behulp van de schermnaam of het wachtwoord van de gebruiker.

6) BETALINGEN, ANNULERING & TERUGBETALINGEN

Alle informatie, rapporten, inhoud en toegangsrechten die op de website zijn gekocht, kunnen niet worden gerestitueerd. Wij als handelaar zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de weigering van autorisatie voor een Transactie, omdat de Kaarthouder de vooraf ingestelde limiet heeft overschreden die wij onderling zijn overeengekomen met onze verwervende bank van tijd tot tijd. Een eenmaal verwerkte bestelling kan niet meer worden geannuleerd.

7) AANVULLENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of door u wordt beëindigd. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door de andere partij telefonisch of per elektronische post op de hoogte te stellen van het besluit tot beëindiging. DanielEdenOfficial kan de website of de beschikbaarheid ervan op elk moment stopzetten of wijzigen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Website en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de Website. Het falen van de website om aan te dringen op strikte naleving van enige voorwaarde van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot eventuele daaropvolgende niet-naleving van een dergelijke voorwaarde of bepaling. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u en u mag uw rechten of verplichtingen aan niemand overdragen. Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Op deze Overeenkomst, uw rechten en verplichtingen en alle handelingen die in deze Overeenkomst worden beoogd, is de wetgeving van India van toepassing en is de jurisdictie van de rechtbanken van Bangalore van toepassing, alsof de Overeenkomst een contract is dat volledig is aangegaan en volledig wordt uitgevoerd binnen Bangalore, en eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Bangalore. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

8) ANTI-HACKINGBEPALING

U stemt er uitdrukkelijk mee in deze website op geen enkele manier of voor enig doel te gebruiken dat door deze algemene voorwaarden verboden is. Bovendien stemt u er uitdrukkelijk mee in om: (1) de Website niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door enige wet- of regelgeving, of om de overtreding van enige wet- of regelgeving te vergemakkelijken; (2) een "deep-link", "scraper", "robot", "bot", "spider", "datamining", "computercode" of enig ander geautomatiseerd apparaat, programma, hulpmiddel gebruiken of proberen te gebruiken, algoritme, proces of methodologie of handmatig proces met vergelijkbare processen of functionaliteit, voor toegang tot, verwerving, kopiëren of monitoren van enig deel van de website of gegevens of inhoud gevonden op of toegankelijk via de website zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toestemming; (3) op welke manier dan ook materialen of informatie op de website verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk openbaar beschikbaar zijn gemaakt, hetzij door hun openbare weergave op de website, hetzij door hun toegankelijkheid via een zichtbare link op de website; (4) op enigerlei wijze enige andere maatregel omzeilen of omzeilen die wordt gebruikt om de toegang tot de website of de inhoud ervan te beperken of te voorkomen; (5) de veiligheid van de website schenden of proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de website, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server die aan deze website is gekoppeld, door middel van hacking, wachtwoordmining of op enige andere manier ; (6) de goede werking van de website of activiteiten die op of via de website worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren, inclusief toegang tot gegevens, inhoud of andere informatie vóór het tijdstip waarop deze beschikbaar moet zijn voor het publiek op de website; (7) enige actie ondernemen of proberen die, naar eigen goeddunken van de exploitanten van deze website, een onredelijke of onevenredig grote belasting of last oplegt of kan opleggen aan de website of de infrastructuur van een dergelijke operatie.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ledsfeer

Gegevens: op aanvraag

E-mailadres: support@danieledenofficial.com

KvK-nummer: 71661441

Btw-identificatienummer: NL002234448B81

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer ter inzage liggen en zij zo spoedig mogelijk kosteloos bij de consument worden toegezonden. verzoek.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden in elektronische vorm aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en beroept de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de zo origineel mogelijk.

Situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor noodzakelijk zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument, voordat hij de overeenkomst sluit, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren;

eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

De minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer mag zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze vóór het sluiten van de overeenkomst al aan de consument heeft verstrekt;
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 10 - Naleving en garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing als:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van de ondernemer en/of op de verpakking staan;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overheidsvoorschriften die zijn of zullen worden gesteld aan de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en implementatie

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, aanvaardt het bedrijf bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duur van transacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen de geldende opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen tegen de toepasselijke opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Vernieuwing

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een duur van maximaal drie maanden, als de consument de bevoegdheid heeft om deze vernieuwde overeenkomst jegens de consument op te zeggen. einde van de verlengingsperiode, met een opzegtermijn van niet meer dan één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verstrekken van een service, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.